Work package 4

Ontwikkeling van een ontwerp voor een mogelijk juridisch kader voor het realiseren van een grensoverschrijdende lokaal energiesysteem Emmen-Haren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, specifiek het Groningen Centre of Energy Law, en Agrowea.

Het onderzoek bestaat uit twee hoofddelen:
– Een analyse van het huidige EU rechterlijke kader en de juridische situatie aan beide zijden van de grens.

>> Deliverable: Rapportage van de RUG – analyse van het Europese juridische kader. 

– Het ontwikkelen van een voorstel voor een juridisch kader om te komen tot een lokale energiegemeenschap in de regio Emmen– Haren. Bij het ontwikkelen van dit kader zal met het volgende rekening moeten worden gehouden:

  • Het ontwikkelen van (hernieuwbare) productiecapaciteit in de regio en de noodzaak om eventuele belemmeringen te verwijderen.
    Er zijn verschillen in onder andere vergunningenstelsels en subsidieregels. Er moet beoordeeld worden of deze een belemmering vormen en/of er gebruik gemaakt kan worden van reguleringsmogelijkheden in kader van een gemeenschappelijke project zoals opgenomen in richtlijn 2009/28/EC.
  • De aanleg van een kabel/verbinding tussen Emmen en Haren dan wel het Nederlandse net en het Duitse net.
    Hierbij moet rekening gehouden worden met de afwijkende ontvlechtingsregimes in Nederland en Duitsland. De vraag die hierbij centraal staat is de manier waarop een dergelijke verbinding gekwalificeerd moet worden. Is het een interconnector en kunnen anderen dan TSBs een dergelijke verbinding aanleggen of is het “iets anders”?
  • De positie van de consument en de prosument alsmede eventuele energieopslag dient bepaald te worden.
    Kunnen prosumenten aan elkaar leveren? Welke positie heeft energieopslag in dit systeem en in welke mate wordt dit al door nationaal recht geregeld.
  • Vervolgens gaat het onderzoek in op de vraag of het voorgesteld project dan wel de aan te leggen grensoverschrijdende kabel gekwalificeerd kan worden als een (onderdeel van) een lokaal energiesysteem? Zo ja, hoe wordt dit lokale energiesysteem begrensd en hoe verhoudt dit systeem zich met bestaande (distributie)systemen aan weerszijden van de grens?

De resultaten houden verband met de kwestie van een toekomstige grensoverschrijdende organisatie- en beheersstructuur om grensoverschrijdende gedecentraliseerde energie-uitwisseling mogelijk te maken. Het is belangrijk dat onderzocht wordt hoe management- en participatiemodellen bij een grensoverschrijdend windpark kunnen worden ingericht, gezien de verschillen tussen Nederland en Duitsland.