27 september 2021

Overleg met het Ministerie van EZK

De gemeente Emmen, Kerkrade en Losser hebben samen met de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg een brief geschreven aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Naar aanleiding van deze brief hebben twee leden van de Tweede Kamer een motie ingediend. Er is een overleg opgestart tussen de betrokken gemeenten, provincies en het Ministerie. Samen willen we de gezamenlijke problematiek bespreken en de mogelijke oplossingen verkennen. Tot nu toe zijn er vier overleggen geweest op 24 maart, 11 mei, 3 juni, 22 juni. Het volgende overleg is op 20 oktober gepland.

Tijdens deze werksessies zijn gemeenschappelijke doelen geformuleerd die aan de basis moeten staan van de samenwerking tussen de lokale overheden en het Ministerie als het gaat om grensoverschrijdende energie-uitwisseling op lokaal/regionaal niveau. Daarnaast zijn ook de kansen en beperkingen in beeld gebracht van de huidige wettelijke kaders. De initiatieven van de drie gemeenten verschillen van elkaar als het gaat om mate van uitwerking en de stadium van het proces. Daarom waren in de verdiepende sessies de drie casussen apart besproken op basis van een aantal inhoudelijke criteria. Met betrekking tot het project SEREH is in de werksessie van 22 juni geconcludeerd vanuit het Ministerie dat er kansen zijn voor realisatie, maar er zijn een aantal punten die nog gecheckt moeten worden bij andere departementen en overheidsinstanties.

Ander nieuws